h

Nieuws van de afdeling

14 februari 2020

SP kamervragen Knorhof

U herinnert  zich het vast nog wel. Bij de vorige Knorhof brak in 2017 een brand uit waardoor 20.000 varkens omkwamen. De eigenaar, de inmiddels beruchte varkensbaron Adriaan Straathof, wil een nieuwe megastal gaan bouwen. Na vragen in de Provinciale Staten heeft onze partij nu ook kamervragen gesteld.  SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar wil van minister Carola Schouten weten hoe zij denkt over de plannen om 26.000 varkens te huisvesten. Plannen van een eerder zowel in ons land als in Duitsland veroordeelde varkensbaron wegens het overtreden van de regels over dierenwelzijn.

Lees verder
5 november 2019

Laat Odensehuis bestaan

Foto: SP

De gemeente Culemborg zal de aankomende jaren fors gaan bezuinigen binnen het sociaal domein. Deze bezuinigingen kunnen niet simpelweg gerealiseerd worden door minder geld uit te geven of door minder te doen.  Het is ook en vooral een kwestie van dingen anders doen. Neem bijvoorbeeld het Odensehuis dat zich richt op de bijna 1000 inwoners met dementie problemen. Het wordt grotendeels door vrijwilligers bemenst en biedt een ontmoetingsplek aan mensen met dementie en hun naasten. Dit iniatief dreigt nu te worden beeindigd als de gemeente de subsidie stopzet. Dat moeten we niet laten gebeuren.  De SP gaat daarom samen met andere politieke partijen een motie indienen om in ieder geval voor een jaar te zorgen voor het benodigde geld.

Lees verder
31 oktober 2019

De jeugdzorg verdient beter

Foto: SP

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland jeugdhulp nodig hebben. Dat geldt vooral voor de "zwaardere" vormen van zorg. Denk aan zorg waarbij de rechter besluit dat een jongere wordt opgenomen in een instelling of uit huis moet worden geplaatst. Doordat het kabinet eerder juist heeft bezuinigd op het geld dat de gemeentes ontvangen voor de jeugdzorg kampt onze gemeente net als vrijwel alle gemeentes met forse financiële tekorten. De SP vindt echter niet dat er simpelweg op de jeugdzorg bezuinigd kan worden. Wij willen dat het extra geld van het kabinet geïnvesteerd wordt in preventie. Door eerder aan de gang te gaan met problemen voorkomen worden dat steeds meer jongeren uit huis moeten worden geplaatst. 

Lees verder
19 juni 2019

Zwemmen moet mogelijk blijven

Foto: SP

Het college stelt voor om het zwembad de Waterlinie op termijn te sluiten. Wat een debacle nieuw gebouwd bad gaat dicht en in Culemborg zou dan minder veilig en door minder mensen gezwommen kunnen worden. De SP wil dat zwemmen voor zo veel mogelijk voor iedereen mogelijk blijft. We denken dat in ieder geval iedereen zwemles moet kunnen krijgen. Dat zwemmen gezond is en dat zeker ouderen en inwoners met medische klachten hoe dan ook gestimuleerd moeten worden om te blijven zwemmen. Dat dit liefst mogelijk moet zijn zonder extra kosten, reistijd of ander gedoe. We willen daarom dat voorstellen om het zwembad niet te sluiten (zoals van het zwembad bestuur) een serieuze kans krijgen. Hopelijk blijft zo een zwembad in Culemborg betaalbaar en kan blijven bestaan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wil de SP toch dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. We zullen op 20 juni in de raad met andere partijen daar voorstellen voor indienen. Verder gaan wij de aankomende maanden als dat nodig mocht dat  nodig zijn samen met inwoners actie voeren. 

Lees verder
16 juni 2019

Keuzes maken

Foto: SP

Bij de algemene beschouwingen bij de Kadernota liet de SP weten dat het nodig is dat de raad echte keuzes gaat maken. Dat het niet verstandig is om het college door te laten gaan met creatief boekhouden en de kaasschaafmethode gebruiken. Dat leidt zoals nu al te zien is bij het zwembad en Bon Vie tot de verkeerde keuzes.

Lees verder
16 mei 2019

THUISBLIJVEN HELPT NIET

Foto: SP

THUISBLIJVEN HELPT NIET, JE STEM LATEN HOREN WEL! Op 23 mei 2019 mogen we in Nederland stemmen voor onze vertegenwoor-digers in het nieuwe Europees Parlement. Lang niet iedereen doet dat. Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in deze Europese Unie (EU) en blijven daarom thuis. Zij berusten erin dat Brussel tegenwoordig over zowat alles de baas speelt in Nederland. Maar dan blijft alles zoals het is. Die stemmen gaan verloren en niemand zal ze horen.
Er staat bij deze verkiezingen wel wat op het spel. De strijd lijkt te gaan tussen eurofielen die alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en nationalisten die de Europese samenwerking de rug willen toekeren en grensoverschrijdende problemen niet willen aanpakken. Deze tegengestelde visies op Europa zijn allebei even dom en een gevaar voor de vrede, veiligheid en vooruitgang waar de EU ooit voor opgericht was. In dit programma laten we zien dat er ook een alternatief is. Je stem kan namelijk ook een breekijzer worden. Juist om  de almacht van Brussel te breken. Wij keren onze rug niet naar Europese samenwerking, maar wijzen een Brussel dat de baas speelt radicaal af. Stem samen voor een sterk Nederland waarin we weer zelf beslissen hoe we samen-werken met andere landen. En voor een Europese samenwerking waarin de belangen van mensen, dieren en ons milieu weer voorop staan. Ook in de EU is het tijd voor rechtvaardigheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier