h

Zwemmen moet mogelijk blijven

19 juni 2019

Zwemmen moet mogelijk blijven

Foto: SP

Het college stelt voor om het zwembad de Waterlinie op termijn te sluiten. Wat een debacle nieuw gebouwd bad gaat dicht en in Culemborg zou dan minder veilig en door minder mensen gezwommen kunnen worden. De SP wil dat zwemmen voor zo veel mogelijk voor iedereen mogelijk blijft. We denken dat in ieder geval iedereen zwemles moet kunnen krijgen. Dat zwemmen gezond is en dat zeker ouderen en inwoners met medische klachten hoe dan ook gestimuleerd moeten worden om te blijven zwemmen. Dat dit liefst mogelijk moet zijn zonder extra kosten, reistijd of ander gedoe. We willen daarom dat voorstellen om het zwembad niet te sluiten (zoals van het zwembad bestuur) een serieuze kans krijgen. Hopelijk blijft zo een zwembad in Culemborg betaalbaar en kan blijven bestaan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wil de SP toch dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. We zullen op 20 juni in de raad met andere partijen daar voorstellen voor indienen. Verder gaan wij de aankomende maanden als dat nodig mocht dat  nodig zijn samen met inwoners actie voeren. 

In het amendement wordt voorgesteld dat tot 15 september wordt ruimte gegeven voor het aandragen alternatieve scenario's voor een aangepaste exploitatieopzet, uitgaande van de huidige financiële speelruimte. Scenario’s moeten daarbij na (externe) toetsing haalbaar blijken en op voldoende draagvlak kunnen rekenen bij de betrokken belanghebbenden. De raad spreekt zich uiterlijk bij de begrotingsbehandeling uit over eventuele alternatieve scenario’s en de daarbij horende kaders. 

In deze motie stellen wij voor:

Te onderzoeken welke maatregelen getroffen dienen te worden om zwemles en zwemmen bereikbaar te houden voor kinderen en andere kwetsbare doelgroepen in Culemborg als er geen zwembad in Culemborg meer zou zijn. Dit te doen in samenspraak met inwoners en organisaties in onze stad. 

Daarbij een inschatting te maken van de financiële middelen die hiervoor nodig zijn vanuit de gemeente om de maatschappelijke effecten van deze eventuele nieuwe situatie zo klein mogelijk te houden.

Deze uitkomsten hiervan (inclusief onderbouwing) te delen met de raad, (zo mogelijk) voor besluitvorming ten aanzien van mogelijke alternatieve scenario’s en in elk geval voor de begroting 2020.

De motie stelt dat het ook de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente zelf is om deze gevolgen op te vangen, ook al is het meerjarig perspectief van de gemeente niet rooskleurig. Dit omdat het in een waterrijke omgeving noodzakelijk is dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld en wordt gestimuleerd om te leren zwemmen en omdat zwemmen ook belangrijk is voor ouderen en inwoners met medische klachten. Dat zeker voor deze groepen er geen drempels moeten worden opgeworpen. Dat er niet van uit kan worden gegaan dat in alle gevallen (deze) inwoners zelf oplossingen kunnen vinden, maar dat de gemeente hierin voldoende ondersteuning moet bieden.  Als het zwembad sluit, zullen er regelingen en voorzieningen moeten komen die voor de genoemde groepen  inwoners. Bijvoorbeeld een vervoersregeling of het huren van een bad in een andere stad voor enige uren per week. In samenspraak met ondermeer scholen en ouders moet worden bepaald hoe zwemonderwijs optimaal wordt gestimuleerd.  Met zorgverleners en ouderen en voor wie zwemmen medisch gezien wenselijk is, moet worden vastgesteld hoe daartoe de gelegenheid wordt geboden. Het college wordt opgeroepen om deze mogelijkheden inzichtelijk te maken. Daarbij dienen ook gezien de kosten van deze maatregelen voor de raad duidelijk in beeld worden gebracht.

Reactie toevoegen

U bent hier