h

Van de nood proberen een deugd te maken

16 mei 2013

Van de nood proberen een deugd te maken

Op 14 en 16 mei gaat de politiek globaal aangeven wat hun standpunt is over de circa vier miljoen die de gemeente de aankomende jaren moet gaan bezuinigen. Dat gebeurt aan de hand van de Zero Based Budget methode, waarbij je aangeeft wat voor jou de belangrijkste zaken zijn die wij met zijn allen via de gemeente moeten blijven betalen. Voor de SP is dat, al dan niet met ZBB, eigenlijk nooit al te ingewikkeld geweest. Wij vinden dat zeker in een tijd waarin de werkloosheid oploopt je bereid moet zijn om geld uit te blijven geven om mensen weer op een fatsoenlijke manier aan het werk te helpen. Ook is het niet meer dan logisch dat je zo sociaal blijft dat je kwetsbare burgers ook financieel blijft ondersteunen. Mensen kiezen er tenslotte niet voor om oud, slecht ter been, ziek of gehandicapt te worden. Dus handen af van benodigde geld voor een goede gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook vinden wij dat we bereid moeten blijven te investeren in de natuur, het groen, het milieu en bijvoorbeeld de kinderboerderij.

Ook vinden wij dat het belangrijk is om algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld een zwembad, sporthallen en een bibliotheek ook in de toekomst te behouden. Dat betekent echter niet dat de SP niet vind dat er dan maar niet bezuinigd moet worden. Dat is door de crisis en het beleid van dit kabinet helaas onvermijdelijk. Zeker als je zoals de SP vindt dat we in onze stad solidair willen zijn met wie het minder goed getroffen heeft. Iets wat keihard nodig is, net als zorg voor de natuur en goede basisvoorzieningen om met zijn allen in harmonie samen te kunnen wonen. De SP wil graag laten zien dat wij ook in dit soort omstandigheden samen sterk en solidair kunnen zijn. Dat inwoners in staat zijn om van de nood een deugd te kunnen maken. Dat kan als we bereid zijn meer op elkaar en minder op de gemeente en het opstellen van regels gaan vertrouwen. Willen we niet allemaal dat er vaker en beter naar gewone inwoners geluisterd wordt. Ben je benieuwd hoe de SP vindt hoe we zo in Culemborg met minder geld toch aan de toekomst van Culemborg kunnen bouwen

Helaas is het niet anders. Door het beleid van dit kabinet zal er in Culemborg 4 miljoen bezuinigd moeten worden. Dat is eigenlijk niet iets waar de SP echt voor is. Zeker in een welvarend land is het goed om niet alleen maar aan je eigen inkomen en bezit te denken. Echte rijkdom is ook dat je in een gemeente woont waar goede voorzieningen zijn. Daar hoort ook bij dat je solidair bent en naar draagkracht iets over hebt voor je woonomgeving, de natuur en de mogelijkheid om samen dingen in je stad te kunnen doen waarbij ook hoort dat je dan geen mensen probeert uit te sluiten.

Dat betekent echter niet dat we het beschikbare gemeenschapsgeld niet op een betere manier zouden kunnen besteden. Te vaak geld nu nog dat veel geld niet terecht komt waarvoor het eigenlijk bedoeld is. Bijvoorbeeld omdat je mede bewoners van je stad wil ondersteunen en dat veel geld niet bij deze mensen terecht komt. In plaats daarvan wordt vaak minstens zo veel geld uitgegeven aan allerlei overleg , ingewikkelde regelgeving, ambtenaren en andere beroepskrachten. In veel gevallen geldt dat daar minstens zoveel geld aan wordt uitgegeven dan uiteindelijk bij inwoners en hun verenigingen terecht komt. Ook geldt vaak dat instanties langs elkaar heen werken en daardoor weinig doelmatig gewerkt wordt. De SP vindt dat als we dan toch moeten gaan bezuinigen vooral daar iets aan moet gaan veranderen. Het moet toch mogelijk zijn om met minder ambtenarij, minder instanties met zo hun eigen belangen en minder overleg, meer met minder geld kunnen bereiken. Daarbij kan het soms ook nodig zijn als bestaande instanties verdwijnen, zonder gemeenschapsgeld of met een eigen gebouw gaan werken. In plaats hiervan is het een goed idee als inwoners directer kunnen beslissen hoe het voor hen bedoelde geld besteed wordt.

Eigenlijk zou de SP liever zien dat dit gaat gebeuren zonder dat er op korte termijn zo veel bezuinigd moet worden. Dat de gemeente en andere instanties, maar vooral ook verenigingen en inwoners meer tijd zouden kunnen krijgen om aan hun nieuwe rol te gaan wennen. Dat zal echter niet mogelijk zijn omdat er snel financieel orde op zaken moet worden gesteld. Tenslotte is het in ieders belang om duidelijkheid te krijgen over waar de aankomende jaren geld voor beschikbaar is. Alleen zo kan In Culemborg van de nood (van onze tijd) ook een deugd worden gemaakt.
De SP heeft daarbij inmiddels zijn globale standpunt bepaald. Als er dan toch bezuinigd moet worden dan kan in ieder geval ook de gemeente als instantie zeker niet buiten schot blijven. Juist daar zal gewerkt moeten worden aan het verminderen van bureaucratie, regelgeving en loslaten van sturing en regie. In plaats van de anderhalf miljoen zoals het college voor stelt, wil de SP dat er minstens 2 miljoen bezuinigd wordt. Ondermeer door gemeentelijke gebouwen en taken af te stoten. Op dit moment dreigen veel inwoners en bedrijven toch al financieel in de knel te raken. Wij willen daarom niet nu de OZB verhogen of betaald parkeren duurder maken. De overige twee miljoen zal bezuinigd moeten worden doordat op een aantal terreinen meer direct voor inwoners gewerkt gaan worden. Hierbij zal meer vrijwillig door mensen en verenigingen moeten worden gedaan. Waar dat niet mogelijk is zal soms een grotere eigen bijdrage van gebruikers van bijvoorbeeld sport en cultuurvoorzieningen moeten worden gevraagd. Uiteraard geldt wat de SP betreft dan wel dat mensen met een laag inkomen mee moeten kunnen blijven doen.

Zo kan naar onze mening op de (in Culemborg erg hoge) uitgaven voor sport in totaal ruim 700.000 euro bezuinigd worden. Het ziet er naar uit dat de zwemsport, de Helling en andere sporters bereid zijn zelf veel beheerstaken te gaan overnemen. Zo wordt het mogelijk om ondanks de bezuinigingen er ook in de toekomst goede sportvoorzieningen, zoals een zwembad, kunnen blijven.
Op de uitgaven op cultuur zal de aankomende jaren ook fors bezuinigd moeten worden. De SP vindt dat het de kerntaak van de gemeente is om er voor te zorgen dat inwoners in de gelegenheid worden gesteld zelf kunstzinnig bezig kunnen zijn. Met name als zij dat niet beroepsmatig doen en kunst maken waarvan andere inwoners kunnen genieten. Daarom zal op de subsidie aan verenigingen als een harmonie of amateur gezelschap niet gekort worden. Ook willen wij bijvoorbeeld het amateuronderwijs en door vrijwilligers georganiseerde evenementen blijven ondersteunen. Hoe spijtig het ook is, betekent dat vijf 5 ton minder subsidies. Bijvoorbeeld voor een theater, bibliotheek, museum en subsidies voor muziekonderwijs. Wij hopen daarbij oprecht dat zoveel mogelijk van het werk van deze instanties te kunnen behouden. Al zal dit wel betekenen dat activiteiten anders georganiseerd moeten worden.

Ook voor de verschillende welzijnsinstanties geldt dat zij anders zullen moeten gaan werken. Er bestaat nu nog te veel overlap tussen bijvoorbeeld Jongeren , jeugd en gezin en brede school activiteiten. Ook is het niet altijd nodig om inwoners een beroep op geboden ondersteuning door beroepskrachten te laten doen. Inwoners kunnen vaak zelf ook prima zaken organiseren, zeker als daarvoor ook geld beschikbaar wordt gesteld. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten Klaartje en Bartje. Soms kan er best veel aan eigen initiatieven en activiteiten van vrijwilligers worden overgelaten. Zeker als je hen daarbij goed ondersteund. Zo moet het mogelijk zijn 5 ton minder aan eigen huisvestingskosten, overleg, e.d. uit te gaan geven. Bijvoorbeeld op het centrum voor jeugd en gezin, peuterspeelzaalwerk, vele gebouwen van welzijnsinstanties en een deel van het jongerenwerk kan zo best bezuinigd worden.

Uiteraard zal de SP ook de aankomende maanden blijven luisteren naar suggesties over hoe er anders of op een betere manier bezuinigd kan worden. Mocht je een goed idee hebben laat het ons dan weten via culemborg@sp.nl

U bent hier