h

Verkiezingsprogramma SP Culemborg 2018

 onderaan de tekst bevindt zich de download link


    
Foto: SP

 

MET elkaar,        

IN Culemborg


Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen vormen onze meetlat, hier en nu, en onderweg naar een betere wereld.

 

Het socialisme is geen blauwdruk voor een toekomstige samenleving. Het is ook geen heilprofetie, die volstaat met de belofte dat het achter de horizon allemaal beter zal zijn. Het socialisme verwoordt op de eerste plaats een bepaalde visie op mens en samenleving. Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving.

Citaat uit de kernvisie ´Heel de Mens´ van de SP.

De SP opereert de aankomende jaren met bovenstaande gedachte als uitgangspunt. Allereerst door open te staan voor de meningen van de inwoners van Culemborg. Daarnaast via het daadwerkelijk ondersteunen van de meest kwetsbare groepen zoals zieken, huurders en werkzoekenden. Niet alleen in de raad, maar ook door gerichte acties. De afgelopen periode voerden wij acties voor een betere thuiszorg, meer sociale woningbouw en de nabijheid van dienstverlening. Via een eigen  hulpdienst geeft de SP advies en praktische ondersteuning aan wie daarom vraagt. Zo weten wij waar mensen tegenaan lopen en zoeken wij samen met hen naar oplossingen. 

Wij staan voor openheid van zaken en zijn tegen achterkamertjespolitiek. Bijvoorbeeld toen het college af wilde van de erfpacht van de Redichemse Waard en de grondeigenaar vervuild slib wilde gaan storten. Ook verzetten wij ons, vaak met succes tegen andere weinig sociale plannen waarbij alleen naar geld werd gekeken.

Wij streven naar een Culemborg met inwoners die voor elkaar kiezen en opkomen. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat als het nodig is er goede zorg en ondersteuning is. Door meer solidariteit in de stad kan iedereen er echt toe doen. Wij willen dit bewerkstelligen door te kiezen voor kleinschalige oplossingen die het mogelijk maken dat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven en omgeving. Dat noemen wij de menselijke maat.

Wij kiezen er bewust voor om geen uitgebreid verkiezingsprogramma te schrijven. De meeste kiezers weten inmiddels wel wat mooi klinkende verkiezingstaal vaak werkelijk waard is. Daarom volstaan wij met het opsommen van een aantal aandachtspunten:

•    Democratie en bestuur: de stad besturen voor en met elkaar
- Meer oog voor wat leeft bij inwoners door actief te zoeken naar meningen van alle inwoners.
- Als voldoende inwoners dat willen, wordt er een referendum georganiseerd.
- Wij versterken de invloed van de gemeenteraad en zorgen er voor dat stukken en bijeenkomsten zo veel mogelijk openbaar zijn.
- Besluiten nemen wij zo mogelijk in de wijk of plaatselijk en niet in de regio.

•    Werk en inkomen: goede ondersteuning van iedereen die werk zoekt   
- Minder controleren via allerlei regels en meer uitgaan van het individu en hoe die zich via werk verder kan ontwikkelen en kan bijdragen aan onze samenleving.
- Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen er meer garantiebanen waarin zij minimaal het minimumloon verdienen.
- Wij verbeteren het minimabeleid voor iedereen die minder verdient dan 120 procent van het minimumloon.
- Beter toegankelijke regelingen en ondersteuning voor wie werk zoekt.
- Wij stimuleren (kleine) bedrijven die sociaal en duurzaam ondernemen ook bij aanbestedingen.  

•    Wonen: voor iedereen is er binnen redelijke tijd een betaalbare woning te vinden.
- Meer sociale woningbouw en jongerenhuisvesting.
- De doorstroming op de woningmarkt gaan wij extra bevorderen
- Meer invloed van bewoners op het beheer en de inrichting van de wijk waar zij wonen.
- Huurders en mensen met een laag inkomen worden ondersteund bij het onafhankelijker worden van aardgas.
- Meer woningen die energievriendelijk en levensloopbestendig zijn.

•    Zorg en maatschappelijk ondersteuning - voor iedereen die dat nodig heeft
- Wij gaan uit van de menselijk maat en niet van bovenop opgelegde regels en uitvoering.
- Afschaffen van eigen bijdrages en ingewikkelde regels die de toegang tot zorg en ondersteuning belemmeren.
- Door het actief onder de aandacht brengen van wat er aan ondersteuning en zorg beschikbaar is, verbeteren wij de toegankelijkheid.
- Wij zorgen dat er in Culemborg noodopvang en voldoende thuiszorg is.
- Betere ondersteuning van mantelzorgers (respijtzorg) en vrijwilligers.

•    Kinderen en jongeren: ieder kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen
- Tegengaan van de negatieve effecten van opgroeien in armoede.
- Samen zorgen voor een betere signalering van ontwikkelingsproblemen.
- Verdere uitbouw MBO in Culemborg en de aansluiting van onderwijs en werk.
- Betere speelmogelijkheden voor kinderen en ontmoetingsplekken voor jongeren.

•    Natuur, klimaat, milieu  en verkeer: een schonere stad, waar wij de natuur goed beschermen
- Wij gaan vervuiling tegen, ook in onze uiterwaarden (dus zeker geen vervuilde slibstort) en ruimen bestaande vervuiling op.
- Wij stimuleren het gebruik en opwekken van energie uit niet-fossiele brandstoffen.
- Deze energie wekken wij liefst als inwoners met elkaar en lokaal op. Daarbij zorgen wij er voor dat alle inwoners  - dus ook mensen met een lager inkomen -  mee kunnen doen.
- Wij stimuleren wandelen, fietsen, elektrische auto’s en andere milieuvriendelijk vervoer.

•    Cultuur en sport: wij stimuleren sporten en culturele uitingen op de       Culemborgse schaal
- Wij stimuleren sport en culturele uitingen door en voor alle soorten inwoners.
- Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om hieraan mee te doen.
- Juist voor jongeren komen er meer plek om te bewegen, muziek te maken en zich verder maatschappelijk te ontwikkelen.    

•    Veiligheid: samen maken wij onze stad veiliger
- Ook via preventie wordt er actief opgetreden tegen alle soorten criminaliteit.
- Door aangiftes en klachten altijd  serieus en zorgvuldig op te pakken stimuleren wij  dat mensen incidenten melden.
- Meer invloed van bewoners op de veiligheid en inrichting van de wijk waarin  zij wonen.
- Uitgaande van gelijkwaardigheid wijzen wij alle vormen van discriminatie af.

 

U bent hier