h

Geen SP steun nieuw college

18 juni 2018

Geen SP steun nieuw college

Foto: SP

Het bericht dat in de Culemborgse Courant van 13 juni stond was, zeker op het moment dat het verscheen, voorbarig. De SP heeft maandag  11 juni opnieuw laten weten een groot voorstander te zijn van ‘het samen en op een andere manier’ de stad besturen. Iets dat je uiteraard alleen graag wilt omdat je vindt dat er aan  de manier waarop dat de afgelopen jaren is gebeurd, nog veel te verbeteren valt.  De SP heeft ook ter sprake gebracht niet enthousiast te zijn over het nu toe bereikte resultaat.  Dat geldt vooral voor de manier waarop de collegevorming verlopen is en de gemaakte afspraken (spelregels) over de samenwerking van raad, college en inwoners vorm is gegeven. De SP ziet ondanks de vele mooie woorden nog weinig echte veranderingen terug. Ook mist de SP duidelijkheid over welke van de vele onderwerpen, die genoemd worden in het raadsprogramma, prioriteit krijgen en hoe zich dat vertaalt in het beschikbaar stellen van het benodigde geld om problemen in de stad op te lossen. De SP heeft daarom de overige partijen die bezig zijn met het raadsprogramma laten weten geen steun te kunnen geven aan het voorgestelde college en het collegeprogramma. De SP zal overigens wel blijven zoeken naar een constructieve samenwerking met andere partijen. Mogelijk via of binnen een raadsprogramma, maar ook door te zoeken naar (wisselende) meerderheden.

Op maandag 11 juni liet raadslid Thijs Heemskerk laten deze twijfels te gaan bespreken met de SP-achterban en het bestuur. Voor alle duidelijkheid; op dit moment was er nog geen sprake van afhaken of opzeggen. De tekst van het krantenbericht dat de volgende dag verscheen, klopt dus niet. Inmiddels heeft deze bespreking in het bestuur plaats gevonden. De SP is teleurgesteld in het bereikte resultaat. Een raadsakkoord of -programma is voor de SP geen doel op zich. Het kan een goede manier zijn om te komen tot een andere manier om samen de stad te besturen. Om meer invloed te geven aan inwoners en de raad als geheel. Wat ook betekent dat de invloed van coalitie, het college en beleidsambtenaren verminderd moet worden.  Zo, op een open manier  samenwerkend, wil de SP voorkomen dat gewerkt wordt met plannen die vooraf al binnen de coalitie zijn vastgesteld en "nog even door de raad en inspraak moet worden geloosd". Dit vraagt om een ander soort college, bestaande uit wethouders die los van hun eigen politieke kleur, opereren. En daarbij niet steeds op zoek zijn naar en kunnen rekenen op de steun van hun eigen partij en coalitiepartners. Daar hoort ook bij dat het college zo samengesteld is dat naar buiten toe deze onafhankelijkheid van collegeleden goed herkenbaar is. De SP ziet dat niet terug in een college dat vooral bestaat uit mensen die eerder wethouder en lijsttrekker voor één van de drie eigenlijk al vooraf bekende (romp)-partijen waren. Ook vindt de SP het "niet verkoopbaar" dat ondanks eerdere afspraken voorgesteld wordt uit te gaan van meer dan 3 FTE wethouders

De SP heeft daarom de overige partijen die bezig zijn met het raadsprogramma laten weten:

- teleurgesteld te zijn over het verloop van het formatieproces

- geen steun te kunnen geven aan een zo samengesteld college

- nu geen verdere steun aan het inhoudelijke deel van het collegeprogramma te kunnen geven.

Bij dat laatste punt is het vooral voor de SP belangrijk dat voorkomen wordt dat ook richting inwoners valse verwachtingen worden gewekt. Het is onmogelijk om aan alle onderwerpen die tot nog toe in het programma worden genoemd, evenveel aandacht en geld te besteden. Politiek is en blijft, ook werkend met een raadsprogramma, uiteindelijk een kwestie van keuzes maken.  Voor de SP wil dat bij die keuzes niet regels maar de inwoners centraal staan waarbij zij kunnen rekenen op goede ondersteuning. Uitgaande van deze menselijke maat willen wij vooral investeren in: betere ondersteuning voor wie werk zoekt, voldoende betaalbare huurwoningen en jongerenhuisvesting, betere minimaregelingen, minder eigen bijdrages en minder van bovenaf opgelegde, vaak ingewikkelde, regels. 

Vanuit deze gedachte zal de SP blijven zoeken naar samenwerking met andere partijen. Mogelijk via of binnen een raadsprogramma, maar ook door te zoeken naar (wisselende) meerderheden.

Reactie toevoegen

U bent hier