h

Goed nieuws over Werkzaak Plus

22 februari 2018

Goed nieuws over Werkzaak Plus

Foto: SP

Sociale Werkvoorzieningen waren eens een veilige en beschutte haven voor arbeidsgehandicapten. Helaas heeft het kabinet hieraan een einde gemaakt. Binnen werkzaak worden (nieuwe) cliënten die aangewezen zijn op beschut werk nu ondergebracht in werkzaak Plus of Flex. Daar kregen zij niet een minder goede beloning dan eerder het geval was. De SP heeft op de raadsvergadering van 15 februari opnieuw aandacht gevraagd voor de positie van deze kwetsbare groep werknemers. Dit maal gelukkig met een positief resultaat. Na gesprekken met de FNV werden er nieuwe afspraken gemaakt.  Per 1 januari 2018 worden de SW-ers binnen WerkzaakPlus volledig conform de cao SW beloond. Dat betekent voor al deze werknemers een aantal verbeteringen en voor sommigen van hen een salarisverhoging. Wij zijn blij met dit nieuws. Al zien we het ook als een aansporing om door te gaan met onze strijd voor verdere verbeteringen van beschut werk.

De door de SP gestelde vragen:
- Was Culemborg ook een van de 260 gemeentes die eind vorig jaar het kabinet lieten weten dat de begeleiding van kwetsbare groepen arbeidsgehandicapten in het gedrang komt ?
- wat heeft het college gedaan met het advies van de cliëntenraad over de positie van cliënten die aangewezen zijn op beschut werk ?
- welke stappen worden gezet om er voor te zorgen dat de CAO voor (alle) medewerkers wordt nageleefd en wordt hierover ook overleg met de vakbonden gevoerd ?

De wethouder heeft vervolgens beloofd dit te gaan bespreken in het AB van werkzaak, waarvan hij sinds enige maanden de voorzitter is. Verder zegde hij toe gesprekken te gaan voeren met de FNV. Het resultaat is dat er afgelopen woensdag een verheugend persbericht verscheen. In de landelijke media is aandacht geweest voor de situatie van SW-ers bij Alescon. Op 18 jan  hebben wij de vragen van GroenLinks hierover beantwoord en hebben wij u de feitelijke situatie bij WerkZaak geschetst. We hebben destijds, in de samenwerking met andere gemeenten, op goede gronden in het belang van de mensen 235 SW-ers een baan aangeboden. Wel waren er beperkte verschillen in de beloning tussen de SW-medewerkers bij WerkZaak en bij WerkZaakPlus. Op 15 februari 2018 hebben wij in antwoord op de vragen van de SP aangegeven dat het college inzet op het volledig gelijk belonen van SW medewerkers of ze nu in dienst zijn van Werkzaak of van WerkzaakPlus. Waar ze in dienst zijn, moet voor de medewerkers geen verschil maken. Dit standpunt hebben we ook ingebracht in het Algemeen Bestuur van WerkZaak. Over deze gelijke beloning is het bestuur van WerkZaak in gesprek gegaan met de FNV. Inmiddels kunnen wij u berichten dat uit het overleg met de FNV het volgende is gekomen. WerkZaak gaan per 1 januari 2018 de SW-ers binnen WerkzaakPlus volledig conform de cao SW belonen. Voor het (geringe) verschil in beloning over de afgelopen jaren worden de betreffende medewerkers door WerkZaak volledig gecompenseerd. 

U bent hier