h

Extra geld voor nieuw sociaal beleid

6 november 2017

Extra geld voor nieuw sociaal beleid

Foto: SP

Op 30 oktober en 2 november werd de gemeentebegroting 2018 besproken. De SP liet weten dat al staat de gemeente er financieel goed voor niet te willen dat de coalitie nu sinterklaas gaat spelen. Veel coalitiepartijen kwamen met voorstellen om voor meerdere jaren geld uit te geven voor bijvoorbeeld verkeersplannen. De SP ziet liever dat de kiezer echt iets te kiezen heeft en dat het geld zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor nieuw beleid in de volgende raadsperiode. Wel willen we dat er nu al maatregelen worden genomen om armoede te bestrijden en de chronisch zieken en ouderen extra te ondersteunen. Meer weten over onze zienswijze en inbreng:

Op 30 oktober en 2 november werd de gemeentebegroting 2018 besproken. Die bespreking begon met een zienswijze op de begroting door de fractievoorzitters van de verschillende partijen. De belangrijkste zaken die de SP ter sprake bracht waren. Het gaat om de laatste begroting van dit college. In maart zijn er immers verkiezingen. Wij zijn blij dat de gemeente er financieel goed voorstaat.  Wij ondersteunden van harte de oproep die het college doet om dat geld nu niet meteen allemaal te gaan besteden. Het zou in plaats daarvan goed zijn als het geld beschikbaar blijft voor nieuw beleid door de nog nieuw te kiezen raad. Die oproep was overigens ook wel nodig. Met name de VVD en GL wilden over het graf van deze coalitie heen regeren en deze raadsperiode afsluiten met nog wat extra geld voor allerlei plannen. 

Uiteraard wil de SP ook graag extra geld uitgeven aan met name de maatschappelijke ondersteuning, het bestrijden van armoede en hulp aan werkzoekenden. Hoewel het college anders doet voorkomen, ziet de SP vooral ook dat veel groepen inwoners in de knel gekomen zijn door de transities in het sociale domein:

*1 In Culemborg heeft maar liefst 17%  van de gezinnen met kinderen moeite met rondkomen.

*2 Ondanks het extra geld dat de raad beschikbaar heeft gesteld zijn de wachtlijsten voor schuldhulpverlening nog steeds veel te lang 

*3  Uit onderzoek van de GGD blijkt dat juist in  Culemborg het aantal mensen dat last heeft van eenzaamheid groeit 

*4 Steeds meer chronisch zieken en ouderen zien af van een bezoek aan artsen of van een beroep op ondersteuning. 

Het college heeft aan de ene kant blijkbaar nog steeds weinig oog voor deze vaak pijnlijke alledaagse werkelijkheid. Aan de andere kant was de SP ook aangenaam verrast. De afgelopen jaren vroegen wij samen met andere oppositiepartijen vaak om extra te gaan investeren in het sociaal domein. Met name in nieuwe initiatieven die (ook) als doel hebben om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg nodig hebben. Vorig jaar stelden wij voor om daarvoor 500.000 euro beschikbaar te stellen. Het college was daar toen fel tegen. Dit jaar stelden zij voor de aankomende jaren maar liefst 850.000 euro beschikbaar. Vermoedelijk omdat er in maart verkiezingen zijn. Uiteraard zonder toe te geven dat de SP en andere fracties eerder vroegen om extra geld.  We zijn toch blij omdat dit voor veel inwoners goed nieuws is. In de loop van  november wordt in de raad verder besproken waar dit geld concreet aan besteed zal worden.

Reactie toevoegen

U bent hier