h

Veel vragen bij tijdelijke sluiting zwembad

10 maart 2016

Veel vragen bij tijdelijke sluiting zwembad

Foto: SP

Op 23 februari moest het nieuwe zwembad op last van de provincie haar deuren sluiten. Wat een fiasco; het zwembad was pas ruim een maand open. De provincie had al echter voor de opening laten weten dat de veiligheid en bescherming van de volks- gezondheid niet voldeden aan de voorschriften. Er werd echter te weinig gedaan om deze problemen op te lossen.

Dat roept bij veel inwoners van Culemborg vragen op over het nieuwe zwembad en hoe goed "de Waterlinie“ nu eigenlijk wordt beheerd en bestuurd. De SP vindt het nog te vroeg om nu al met aantijgingen te komen. Het is echter wel een feit dat het de taak van het college was de verzelfstandiging en oplevering van het nieuwe bad te  begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat er voor iedereen in Culemborg snel meer duidelijkheid komt ten aanzien van de vraag wie verantwoordelijk is. Wij hebben daarom ook schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Kunt u ons een chronologisch overzicht geven van de communicatie tussen het zwembadbestuur en de gemeente (het college) over de door de provincie geconstateerde veiligheidsrisico’s en  (technische) gebreken.  

1.1  Op welk moment(en) werd de gemeente en het college door de provincie , het zwembad bestuur of een andere partij geïnformeerd over de inhoud van de waarschuwingsbrief en welke manier gebeurde dit?

1.2. Heeft het bestuur van het zwembad voorafgaande aan de opening van het zwembad op 18 januari het college laten weten dat er nog (steeds) een aantal

(technische) problemen waren die nog opgelost moesten worden?

1.3  Bent u tussen 18 januari en de sluiting op 23 februari door het zwembadbestuur of de provincie er van de hoogte gesteld dat de problemen nog steeds niet (naar bevrediging) waren opgelost? 

2 Kunt u aangeven wat op grond van de subsidieverstrekking aan het zwembad van hen mag worden verwacht ten aanzien van het naleven van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de verplicht om te zorgen voor een deugdelijke technisch installatie?

3.  Bent u van mening dat het zwembadbestuur de gemeente en het college tijdig en voldoende heeft geïnformeerd.  Hierbij graag een onderbouwing op basis van het   feitenrelaas en de subsidierelatie?

4. Het college (de gemeente) heeft eerder de taak op zich genomen de verzelfstandiging van het zwembad te begeleiden.

4.1 Kunt u aangeven wat deze begeleiding in de praktijk heeft ingehouden?

4.2 Werd bij deze begeleiding ook aandacht besteed aan het veiligheidsaspect (de naleving van de Whvbz van en het voorkomen van technische problemen? 

5.  In het raadsvoorstel van 3 juli 2014 staat te lezen dat de gemeente de zeggenschap over de nieuwbouw van een lokale 2521 zwembad behoudt.

5.1  Kunt u aangeven hoe naar uw mening – ook gezien dit uitgangspunt - de verantwoordelijkheden van bouwer, zwembadbestuur en gemeente liggen ten aanzien van de gekozen constructie van het zwembad en met name de door de provincie geconstateerde gebreken?

5.2 Hoe ziet het college in dit licht haar verantwoordelijkheid voor een juiste oplevering van het nieuwe zwembad ?   

Reactie toevoegen

U bent hier