h

Advies van de informateur wordt genegeerd

13 augustus 2014

Advies van de informateur wordt genegeerd

De VVD heeft voor de tweede keer dit jaar de heer Joost Hansum gevraagd om als informateur op te treden. Inmiddels zijn met de partijen die dat wilden, gesprekken gevoerd en heeft hij een advies uitgebracht. Zijn advies is dat VVD en D66 met GL, PvdA en SP verkennende gesprekken zou moeten voeren om te kijken welke coalitie van twee linkse partijen met D66 en VVD het beste kan worden gekozen.

Nog voor dit advies naar de fractievoorzitters van alle partijen werd verstuurd, besloten VVD en D66 die al wel mondeling op de hoogte waren gesteld, het advies niet op te volgen.

Zij willen met de SP zelfs geen verkennende gesprekken voeren. Alleen de fractievoorzitters van GL en PvdA worden voor een eerste gesprek uitgenodigd. GL en PvdA gaan naar dit gesprek, terwijl zij op dat moment niet weten dat de informateur anders heeft geadviseerd. Zo ga je juist in de politiek niet met elkaar om. Het getuigt van fatsoen om pas nadat het advies naar alle fracties is gestuurd, eventueel te besluiten om dat advies niet op te volgen. Het is daarbij ook goed gebruik om een reden aan te geven waarom je het advies niet opvolgt. Dit is echter voor VVD en D66 blijkbaar niet vanzelfsprekend.

Wanneer de PvdA en GL later wel horen wat het advies is van de informateur, reageren zij net als de SP verontwaardigd.

Enige dagen later nodigt de VVD de SP uit om alsnog aanwezig te zijn bij de verkennende gesprekken. De SP zal niet op deze uitnodiging ingaan. VVD en D66 hebben immers zonder zelf de moeite te nemen om te horen wat de SP tijdens de informatie heeft ingebracht, hun mening klaarblijkelijk al bepaald.

De SP wil alleen deelnemen aan een college als er sprake is van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen bij de deelnemende partijen.

Minstens zo belangrijk vinden wij het dat bij VVD en D66 het besef doordringt dat er in Culemborg echt iets moet veranderen. Dit geldt in het bijzonder voor de manier en zorgvuldigheid waarmee je de stad bestuurd en hoe je omgaat met de inwoners en groepen met een keuze die afwijkt van je eigen standpunt.

Begin juli werd door VVD en D66 het vertrouwen in de CU, hun coalitiepartner, opgezegd.

Net als in april heeft de VVD de heer Joost Hansum gevraagd om als informateur op te treden. Hij heeft alle politieke partijen uitgenodigd voor een gesprek en met degene die dat wilden een gesprek gevoerd. De SP is op die uitnodiging ingegaan.

Omdat de vorige coalitie binnen drie maanden gevallen is, vinden wij het steeds urgenter dat er een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur komt. Dat is nodig omdat er de komende tijd grote veranderingen op de gemeente afkomen zoals de zorgtransitie en andere grote maatschappelijke verantwoordelijkheden en enorme bezuinigingen.

Voor de SP is het belangrijk dat de stad op een andere manier bestuurd wordt, met meer dialoog dan met ‘mededelingen’. Alleen dan kan het vertrouwen dat veel inwoners kwijt zijn terug gewonnen worden. Verder wil de SP dat de minima ontzien worden en dat de zorg, welzijn en openbare voorzieningen goed geregeld worden. Verder willen we dat de stagnerende woningmarkt anders wordt aangepakt en dat er goede begeleiding en ondersteuning gerealiseerd wordt voor diegenen die werkloos zijn of dreigen te worden.

Gang van zaken rondom de besprekingen van de informateur en zijn advies.

Eind juli heeft de informateur zijn advies uitgebracht. Hij rapporteerde dat, behalve VVD en D66, de andere partijen liefst een coalitie met meer dan 11 zetels willen. Hij schreef ook dat GL, SP en PvdA hebben gezegd alleen deel te willen nemen aan een coalitie waarin behalve hun eigen partij ook nog een andere linkse partij zou moeten deelnemen.

Zijn advies was: “om deze mogelijkheid verder te gaan onderzoeken”. Hij stelde voor  de VVD en D66 verkennende gesprekken te voeren met de drie linkse partijen.

Nog voor dit advies naar de fractievoorzitters van alle partijen werd verstuurd, besloten VVD en D66, die al mondeling op de hoogte waren gesteld door de informateur, het advies van de informateur niet op te volgen. Blijkbaar was de afkeer om met de SP samen te werken zo sterk dat zij alleen met PvdA en GL wilden praten. Zodoende werden de fractievoorzitters van GL en PvdA uitgenodigd voor een eerste gesprek. Zonder het advies ontvangen en gelezen te hebben, zijn GL en PvdA op deze uitnodiging ingegaan. Zij waren dus niet op de hoogte van het advies van de informateur geweest. Naderhand reageerde beide fracties van PvdA en GL net zo furieus als de SP.

Dit is natuurlijk niet zoals je met elkaar om hoort te gaan. Je behoort eerst het advies aan alle fracties te sturen. Als dat is gebeurd dan kun je besluiten om dat advies van de informateur die je zelf hebt aangesteld te negeren. Wil je dat netjes doen, dan geef je ook aan waarom je zijn advies niet opvolgt. Dat soort zorgvuldigheid vinden VVD en D66 blijkbaar niet erg belangrijk of vanzelfsprekend. Het enige wat telt is dat wat VVD en D66 willen en de rest is bijzaak, paard achter de wagen, vijfde wiel en ballast. Iets dat overigens niet alleen blijkt bij dit voorval maar ook geldt voor hoe er bij andere besluiten in de stad géén ruimte is voor andere meningen. Als je echt democraat wil zijn behoor je niet alleen maar te zoeken naar een meerderheid om je mening er door te drukken, maar  streef je ernaar om voldoende democratisch draagvlak te krijgen. Je behoort daarvoor ook de tijd te nemen om naar de standpunten van anderen te luisteren.

De VVD kwam enkele dagen later met een brief waarin ze haar excuses maakte over de gang van zaken. D66 en VVD vroegen aan de SP om dan toch maar mee te doen met de verkennende gesprekken. De SP gaat niet op deze uitnodiging in. Dat vinden wij zinloos als bij voorbaat al vast staat dat VVD en D66 aansturen op een coalitie zonder de SP. Dat is zoiets als deelnemen aan de tweede ronde in een sollicitatieprocedure als al uitgesproken is dat ze voor andere kandidaten willen gaan kiezen.

Blijkbaar worden wij door de rechtse partijen als de meest principiële van de linkse partijen gezien. Gelukkig maar! 

Het lijkt alsof de VVD en D66 vinden dat hun manier van de stad besturen en omgaan met de burgers erg verschilt met de aanpak van de SP. Dat klopt! De SP wil dat Culemborg anders bestuurd wordt. Voor ons is dat zelfs zo belangrijk dat wij dat niet alleen roepen tijdens de verkiezingen, maar ook echt er alles aan doen om onszelf en ook anderen daar op aan te spreken. Voor de VVD en D66 lijkt dit alleen tijdens de verkiezingstijd te gelden.

De SP was echter bereid onze standpunten via verkennende gesprekken te onderzoeken. Op dit moment is deze toetsing van onze mening en aanpak niet meer nodig.

Daden zeggen immers in de politiek nu eenmaal meer dan woorden. De manier waarop het advies van de door de VVD aangestelde informateur genegeerd is, was wat ons betreft duidelijk genoeg. De VVD en D66 willen steeds doorgaan met, op hun eigen autoritaire manier, de stad besturen en zijn nog niet zo ver dat zij inzien dat het juist nu keihard nodig is om hun manier van optreden en standpunten te gaan veranderen.

Wij wensen de overgebleven mogelijke andere coalitie kandidaten veel wijsheid toe.

Reactie toevoegen

U bent hier