h

Programma

12 februari 2014

Programma

 De titel van het programma is:“Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg” U kunt het programma inzien en downloaden (zie link).

SP Kort en krachtig 2014.
Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit programma. Dit is wat de SP in Culemborg wil bereiken. We denken u daarmee zo goed mogelijk inzicht te geven in wat voor ons het zwaarst telt en wat u van ons kunt verwachten. Wilt u meer weten over het optreden en de visie van de SP in Culemborg, dan kan dat natuurlijk. Op onze website vindt u heel veel informatie over de standpunten die we nu en in het verleden hebben ingenomen en over onze activiteiten en successen. U kunt ons uiteraard ook bellen: 0345-510009 of mailen: culemborg@sp.nl


Ons motto voor de gemeenteraadsverkiezing 2014 is:
“Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg”
Dit kabinet kan alleen maar bezuinigen.
Door de aanhoudende crisis en nieuwe bezuinigingen van de regering is er de afgelopen jaren al fors bezuinigd in Culemborg.
Ook voor de komende jaren zijn de berichten uit Den Haag somber. Het kabinet Rutte II blijft veel taken bij de gemeenten over de schutting kieperen, zonder daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd lijkt de huidige regering van VVD en PvdA ernaar te streven de verzorgingsstaat nog verder af te bouwen. We krijgen daar dan een participatiemaatschappij voor terug, waarbij steeds meer geldt: ieder voor zich.
Ook in Culemborg groeit daardoor bij veel inwoners de onzekerheid. Wat kunnen zij de komende jaren nog verwachten als zij zorg en ondersteuning nodig hebben? Moeten zij en hun omgeving het dan zelf maar uitzoeken? En wat gebeurt er als hulp van familie en vrijwilligers niet mogelijk blijkt te zijn?
De SP loopt al jaren ook in Culemborg voorop bij het groeiende verzet tegen dit beleid.
Ook in Culemborg kan het socialer.
We verwijten de andere politieke partijen overigens niet dat ze zonder slag of stoot de grote bezuinigingen van het rijk slikken, in tegendeel!
We verwachten dan alleen wel dat ze er consequent voor blijven kiezen dat de rekening eerlijk en sociaal verdeeld wordt. Het kwam te vaak voor dat zij, omdat er nu eenmaal bezuinigd moet worden, de rekening uit Den Haag rechtstreeks neerleggen bij mensen die toch al moeite hebben rond te komen. Wij kiezen ervoor om de sterkste schouders juist de zwaarste lasten te laten dragen, zodat inwoners met lage inkomens en mensen die ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk ontzien worden.


Richting waarin we gaan voor de komende 4 jaar.
De SP wil de komende jaren er voor gaan zorgen dat:
- In Culemborg mensen samen bouwen aan een toekomstbestendige, leefbare en fijne stad.
- Er zorg en ondersteuning geboden blijft worden voor wie dat nodig heeft en dit goed en sociaal organiseren.
- Inwoners niet alleen meer taken, plichten en verantwoordelijkheden krijgen maar dat er ook beter naar hen geluisterd wordt en zij het meer voor ''het zeggen krijgen''.

  • Solidair zijn en blijven. Solidariteit betekent in Nederland dat zaken als zorg, goed onderwijs, een fatsoenlijk huis en genoeg en gezond eten voor iedereen bereikbaar zijn. Dat dit niet alleen is weggelegd voor mensen die het kunnen betalen.

De SP wil dat het gemeentebestuur in Culemborg verantwoordelijk blijft voor wie zorg en ondersteuning nodig heeft. Wij streven naar een stad waar je prettig samen kunt leven omdat wij dit veilig en sociaal georganiseerd hebben.

Daarom moeten wij ook de komende jaren als inwoners bereid zijn om solidair te blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor wie zorg of ondersteuning nodig heeft, aan hun familie en vrienden wordt gevraagd om meer zelf te gaan doen of financieel bij te dragen. Maar: dat wordt alleen gevraagd als dit reëel haalbaar is. Ook voor mantelzorgers blijft gelden dat als men zich inzet, dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt. Ook dient deze vrijwillige zorg professioneel goed ondersteund te worden.

  • De rekening eerlijk verdelen. Solidair blijven kan ook ondanks dat er in Den Haag bezuinigd wordt, omdat wij in Culemborg bereid zijn de rekening eerlijk te verdelen. De SP wil in deze crisistijd dat niet gaan doen door bijvoorbeeld de OZB of andere gemeentelijke belastingen sterk te laten stijgen. Dit betekent helaas dat in een tijd van bezuinigingen vooral gekeken zal moeten worden naar het betaalbaar houden van voorzieningen. Dat geldt dan ook voor wie gebruik maakt van sport-, culturele of andere gemeentelijke voorzieningen. Van deze grote groep gebruikers wordt gevraagd om solidair te zijn en een hogere eigen bijdrage te leveren. Dat gebeurt bij voorkeur niet door contributies of toegangsprijzen veel duurder te maken. In veel gevallen kan het gebruik van voorzieningen ook beter betaalbaar worden als gebruikers of andere vrijwilligers bepaalde functies overnemen. Voorbeelden hiervan zijn: de jachthaven en het initiatief van de zwemsport om het zwembad te gaan beheren. Samen de schouders eronder!
  • Kies voor een andere manier om de stad te besturen. De SP vindt dat het huidige college de laatste jaren vaak heeft laten zien hoe je niet moet omgaan met inwoners en organisaties. Steeds hoor je klachten dat het college van Burgemeester en Wethouders slecht communiceert. Het college van B&W blijkt vaak slecht te luisteren naar de mening van - vooral de gewone - inwoners en er niet in te slagen groepen in de stad met elkaar te verbinden. Dit komt onder meer door een nogal in zichzelf gekeerde stijl van besturen. Het college heeft een aantal keren slordige fouten gemaakt, waardoor plannen door de Raad van State herroepen moesten worden.

Het zijn geen gemakkelijke tijden om een stad te besturen. Het zijn tijden die vragen om een duidelijke koers. Het zijn tijden die vragen om visie, moed en leiderschap. Het zijn tijden die vragen om een sociaal alternatief en een andere bestuursstijl!

  • Meer invloed voor gewone inwoners. De SP wil dat er meer aandacht komt voor zaken en problemen waar de gewone Culemborger mee te maken heeft: kan hij veilig over straat, is er genoeg zorg voor elkaar, heeft hij goede huisvesting, hoe komt hij door de crisis heen? Het vraagt om een andere rol voor de gemeente en het stadsbestuur. De gemeente moet niet altijd zelf de beslissingen nemen, maar deze ook overlaten aan de direct betrokkenen. Inwoners van Culemborg moeten meer zelf de stad mee gaan besturen en ruimte krijgen voor hun initiatieven. Door meer uit te gaan van vertrouwen in inwoners en organisaties. De rol van de gemeente dient sterker gericht te zijn op het ondersteunen en verbinden van dit zelfbestuur.

Onze meetlat. Solidariteit zal ook de meetlat zijn waarlangs we de voorstellen van instanties en groepen inwoners en de andere raadsfracties leggen. Voorstellen die de individualisering of de marktwerking versterken, de verschillen tussen groepen benadrukken of mensen belemmeren om volwaardig aan de samenleving deel te nemen, verwerpen we. Voorstellen die de saamhorigheid bevorderen, voorkomen dat de tweedeling in de samenleving tussen rijk en arm toeneemt of stimuleren dat mensen meer bij elkaar betrokken zijn, zullen wij van harte steunen.

  • De SP doet het in Culemborg. De SP wil de wijze waarop in Culemborg politiek wordt bedreven gaan veranderen. Wij hebben in de meer dan 30 jaar dat de SP in Culemborg actief is, steeds een op actie gerichte inzet laten zien. We zijn geen partij die alleen maar bezig is met vergaderen in de gemeenteraad. We uiten onze solidariteit met onze medemens vooral via concrete acties. Acties op straat en in de buurten, maar ook via het verzamelen van handtekeningen, via huisbezoeken en onze eigen onderzoeken naar problemen. Op onze website kunt u tal van voorbeelden vinden van deze SP acties. Door steeds een luisterend oor te hebben voor wat in de stad leeft en vooral met de inwoners in gesprek te gaan. Wij denken dat dit de manier van politiek bedrijven is die Culemborg de aankomende jaren nodig heeft. Kortom: een stem op de SP is meer dan een stem op zomaar een politieke partij. Het is ook een stem voor onze manier van politiek bedrijven.

De SPEERPUNTEN van de SP CULEMBORG:

  • Voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg en maatschappelijke ondersteuning garanderen.
  • Zorgen voor voldoende woningen met een betaalbare huur en energiekosten.
  • Goede ondersteuning voor wie werk zoekt en van de lokale economie.
  • Leefbaarheid en veiligheid (in de wijken) samen met de bewoners verder verbeteren.
  • Invloed van inwoners op het bestuur vergroten.

Reactie toevoegen

U bent hier