h

Algemene beschouwingen door de SP bij de begroting 2013

12 november 2012

Algemene beschouwingen door de SP bij de begroting 2013

We leven in onzekere tijden. Dat is niet iets wat de meesten van ons prettig vinden. Integendeel. Inmiddels heeft de crisis ook Culemborg stevig in zijn greep. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst. Bijvoorbeeld over hun woonsituatie, omdat hun huis slecht verkoopbaar is of zij geen passende woning kunnen vinden. Ook zijn er veel zorgen over het werk. Veel mensen weten niet of zij hun baan gaan behouden. Ook zijn in Culemborg inmiddels al circa 1400 huishoudens afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

Wonen en werk zijn dan ook onderwerpen waarvoor de SP vandaag de nodige aandacht wil vragen.

De bewoners van onze stad worden ondertussen steeds somberder. Zij hadden eigenlijk al verwacht dat de crisis inmiddels wel voorbij zou zijn. Nu ontdekken zij dat dit nog lang niet zo is. Juist in dit soort onzekere tijden kijken mensen naar de overheid en verwachten dat die met oplossingen komt.

Inmiddels is er een nieuw kabinet. Het lijkt echter niet dat dat de mensen veel nieuwe hoop geeft. Veel van de kiezers die de VVD en PvdA in september nog tot de winnaar van de verkiezingen maakten lijken nu al spijt van hun stem te hebben.

Wat dit kabinet voor de gemeente Culemborg gaat betekenen is
– ja, daar komt dat woord weer – nog erg onzeker.
Een aantal van de plannen van het vorige kabinet lijken gelukkig niet door te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beruchte Wet Werken Naar Vermogen. Verder lijkt echter ook dit kabinet vooral te willen gaan bezuinigen. Ondermeer door weer meer taken en minder geld naar de gemeentes toe te schuiven. Iets dat voor Culemborg waarschijnlijk neer zal gaan komen op een bezuiniging van meer dan 7 ton in de aankomende jaren.

Minstens zo zorgelijk is de visie van het kabinet over de rol van gemeentes, zoals Culemborg. Men wil streven naar gemeentes met minimaal 100.000 inwoners. Voor Culemborg zou dat betekenen dat wij onderdeel worden van een gemeente die bijna zo groot is als de huidige regio. Waarom PvdA en VVD dit zo nodig willen blijft onduidelijk. Het is immers niet aangetoond dat schaalvergroting kostenverlagend werkt. Denken zij nu echt dat de inwoners van Culemborg beter af zijn met een bestuur vanuit een groot stadhuis dat in Tiel staat ? Snapt men nu echt niet dat juist in onzekere tijden burgers behoefte hebben aan korte lijnen richting stadsbestuur ?

De SP ziet weinig in een gemeentelijke herindeling. Wij zullen daarom vandaag al met een motie komen die vraagt om dit alleen te gaan doen na een volksraadpleging. Daarnaast zullen wij vandaag ook een aantal andere voorstellen doen om de samenwerking met buurgemeentes beter te laten verlopen.

Terug naar waar het vandaag natuurlijk het belangrijkste onderwerp blijft namelijk de gemeentefinanciën.

Het college was al erg trots op de inmiddels verouderde versie van de begroting. Vooral omdat het gelukt was om zonder drastische keuzes te maken de financiële positie van de gemeente op peil te houden. Er was echter wel een probleem de begroting was niet sluitend. Voor 2013 was toen al een tekort van twee ton begroot.

Afgelopen dinsdag kregen wij als raad nog even snel een aangepast raadsvoorstel toegestuurd. Nu is dit college denk ik nog trotser op zichzelf. Het blijkt namelijk toch dat het begrote tekort exact op nul euro uitkomt. Dit goede nieuws wordt mogelijk gemaakt door 350.000 euro aan precariobelasting te gaan heffen. Een heffing die overigens als je wat door vraagt in feite al jaren mogelijk was geweest. De mogelijkheid werd gewoon niet eerder opgemerkt. Een gebrek aan oplettendheid waardoor de gemeente mogelijk de afgelopen jaren veel geld is misgelopen. Iets waarop volgens mij een stadsbestuur nu niet echt trots op zou behoren te zijn.

De wijze waarop het college nu voorstelt de mogelijke nieuwe inkomsten in de begroting te gaan verwerken verdient verder ook niet echt de schoonheidsprijs.

Ook blijft het de vraag hoe sluitend deze begroting nu eigenlijk echt is. Eerder werd zoals valt te lezen in het bijlagenboek nog uitgegaan van 6 ton aan mogelijke inkomsten. Uitgaande van het huidige vastgestelde tarief van 33 cent per meter leiding zou invoering van de precariobelasting slechts circa 50.000 euro opleveren. Het bedrag van 350.000 euro aan opbrengsten voor 2013 lijkt dan ook vrij willekeurig gekozen te zijn. In het erratum of raadsvoorstel wordt het in ieder geval nergens schriftelijk onderbouwd. In feite is dit meer een bezuiniging in onderzoek dan een zekere bron van inkomsten.

Deze begroting is verder meer bedoeld sluitend te zijn dan dat die ook keihard is. Dat komt vanwege de enorme bedragen aan bezuinigingen in onderzoek. Bedragen waarvan nog maar moet blijken of zij op deze terreinen in de praktijk gehaald kunnen worden.

Kortom: Al met al roept het erratum hierdoor evenveel vragen over de begroting op als er mee beantwoord worden. Iets wat volgens de SP ook geldt voor de manier waarop omgesprongen wordt met begrotingsregels en de wijze waarop dit voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Zo werden een aantal jaren geleden moties ingediend over het tijdig en zorgvuldig aanleveren van raadstukken. De raad sprak toen uit veel waarde te hechten aan de mogelijkheid goed geïnformeerd en wel overwogen besluiten te kunnen nemen. Blijkbaar zijn ook de destijds gedane uitspraken door de raad in haast ook (effe) aan de aandacht van het college ontsnapt.

Ik denk daarbij ook aan de eerder dit jaar besproken aanbevelingen van de rekenkamer commissie. Vindt u ook niet dat juist in deze onzekere tijden Culemborg zo veel mogelijk duidelijkheid over zijn financiën verdient te krijgen? Wij zijn benieuwd te horen wat de reacties van de andere fracties op deze vragen zijn.

Ik ga afronden. De SP vindt dat het dit college zou sieren om wat minder trots op zijn verrichtingen te zijn. Ook het niet maken van drastische keuzes is immers niet speciaal iets om trots op te zijn. Het is eerder zorgwekkend. Het zal namelijk de aankomende jaren wel nodig zijn om dat soort wezenlijke keuzes te gaan maken. Alleen dan wordt voorkomen dat het stadsbestuur moeilijke en pijnlijke problemen financieel voor zich uit schuift. Meer concreet dat wordt gekozen dit soort keuzes maar liever in de volgende raadsperiode te gaan maken.

Ik dank u voor uw aandacht , namens de SP Thijs Heemskerk

U bent hier