h

Meedoen

8 juni 2011

Meedoen


Het Rijk is voor gemeenten de grootste risicofactor als zij een sluitende begroting willen krijgen. Als het Rijk wil bezuinigen, gaan vaak algemene uitkeringen omlaag of worden overheidstaken afgestoten naar de gemeenten, die er dan wel te weinig geld voor krijgen om ze fatsoenlijk uit te voeren. Bezuinigingen via hogere lasten voor topinkomens, of het fatsoenlijk aanpakken van tophypotheken is er bij deze regering, gedoogd (of gegijzeld) door de PVV, niet bij.

Onlangs is er door het Rijk met onder andere provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord gesloten ten aanzien van taken die te maken hebben met de Jeugdzorg, de WMO en Zorg en de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. Het aantal mensen dat werkt op een sociale werkplaats moet daarbij bijvoorbeeld dalen van 90.000 naar 30.000. De instroom van mensen naar een beschutte werkplek zal dus mondjesmaat gebeuren. Hoe dan meedoen met de maatschappij?

Ook de functie begeleiding bij erg kwetsbare mensen komt onder druk te staan: als de gemeente het aantal dagen dagopvang voor een oudere met dementie gaat verlagen, betekent dat een groter appel op partner of kinderen, het evenwicht kan verstoord raken en voor je het weet wordt het echtpaar gescheiden en volgt een opname in het verpleeghuis. Dit is erg ingrijpend en voorlopig blijft er niet veel over van het meedoen aan de maatschappij.

Het is dan ook niet voor niets dat onze voltallige gemeenteraad onlangs een motie van Groen Links, PvdA en SP steunde, die het college opriep niet tegen dit bestuursakkoord te stemmen. Als gemeente laat je je inwoners toch niet in de steek? Waarschijnlijk gaan dus meer gemeentes en provincies tegen stemmen, en er zal opnieuw onderhandeld moeten worden met het kabinet-Rutte.

In de gemeenteraad zijn we op dit moment bezig met de bespreking van de Perspectiefnota voor de komende jaren. Ook in Culemborg moet bezuinigd worden, mede dankzij het Rijk. Is er dan nog wel perspectief voor de groepen waarover ik het hierboven had? Kunnen ze nog meedoen aan de maatschappij? Het is toch onrechtvaardig als zomaar hele groepen aan de kant gezet worden? De SP verzet zich daar dus zowel landelijk als plaatselijk heftig tegen, en ik roep andere partijen op daaraan mee te doen.

Pieter van Dijk
SP-fractie Culemborg

U bent hier