h

SP bij de begroting 2011 in Culemborg

14 november 2010

SP bij de begroting 2011 in Culemborg

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de begroting van 2011 besproken. Het college was er trots op dat ze een sluitende begroting kon presenteren zonder grote bezuinigingen. Na 2011 zal dat een stuk moeilijker worden omdat de gemeente door het Rijk en dankzij de kredietcrisis een stuk minder te besteden heeft. In zijn algemene beschouwingen had SP-fractievoorzitter Thijs Heemskerk daarover uiteraard enkele kritische opmerkingen.

De SP vindt het uiteraard van belang dat degenen die door de landelijke regering waarschijnlijk het meest gepakt worden, plaatselijk ondersteuning verdienen. Daartoe had de SP verschillende moties en amendementen ingediend. Zo stelde de SP voor om de mensen al een langdurigheidstoeslag toe te kennen als ze 3 jaar op bijstandsniveau leven, in plaats van pas na 5 jaar zoals dat nu geregeld is in Culemborg. Helaas haalde deze motie geen meerderheid. Een andere motie om meer huisbezoeken te gaan verrichten bij ouderen, waarbij die ouderen zowel gewezen werd op WMO-voorzieningen of voorzieningen in het kader van het Minima-beleid, werd wel unaniem aangenomen. Wethouder van Oirschot vond deze motie overbodig, omdat het al veel gebeurt. Gedeeltelijk heeft hij gelijk, maar een verdere aanscherping van dit beleid kan natuurlijk nooit kwaad: het is al jaren bekend dat niet iedereen wordt bereikt.
Enkele andere moties (opleidingsbudget personeel, eenjarige handhaving grootte subsidie Week van de Vooruitgang) haalden het evenmin. Wel werd weer een motie van de SP aangenomen om een financiële reserve in te stellen voor de aanleg van wegen die de doorgankelijk van verkeer in stand houden.
Al met al werden er geen grote knopen doorgehakt. Dit gaat komend voorjaar bij de verdere uitwerking van de kerntakendiscussie gebeuren. Pas dan zal duidelijker worden hoe de Culemborger ook last gaat krijgen van de bezuinigen in de gemeente.

Hieronder kunt u de Algemene Beschouwing lezen zoals SP-fractievoorzitter Thijs Heemskerk verwoord heeft

Uitstel dat geen afstel betekent
De politiek staat er om bekend vaak lang te doen over het nemen van beslissingen. De kredietcrisis heeft geleid tot een oplopend overheidstekort. Een tekort dat na het redden van banken en Icesave- spaarders opgelopen is tot 30 miljard euro. Het vorige kabinet kwam er niet toe echte besluiten te nemen hoe dit financieringstekort aangepakt moest worden.

Na een maandenlange slepende kabinetsformatie heeft Nederland eindelijk weer een nieuwe regering. Dit rechtse minderheidskabinet heeft inmiddels wel besloten wie de kredietcrisis moeten gaan betalen. Dat zijn wat betreft VVD en CDA niet de banken die deze crisis veroorzaakt hebben. Ook niet de mensen met een topinkomen en zij die nog steeds enorme bonussen opstrijken. In plaats daarvan wordt de rekening neergelegd bij de gewone man. Onder meer bij studenten die minder studiefinanciering gaan krijgen. Mensen met een arbeidsbeperking van wie de uitkering verlaagd wordt. Mensen die aangewezen zijn op zorg en sociale zekerheid. Ook worden huurders extra belast, terwijl mensen met een dure koopwoning buiten schot blijven.

Daarnaast wordt er ook fors bezuinigd op de overheid. Waarbij lagere overheden zoals de gemeente Culemborg zeker niet vergeten worden. Alsof de kredietcrisis niet juist heeft aangetoond wat het te veel aan de markt overlaten voor gevolgen kan hebben. Dat er taken en verantwoordelijkheden zijn die je beter niet over kunt laten aan grote bedrijven die alleen winst als doelstelling hebben.

Kortom, dit nieuwe kabinet van VVD en CDA zal voor Culemborg weinig goeds gaan betekenen. Niet alleen zal de kloof tussen arm en rijk verder vergroot worden. Ook zal de PVV meer de vrijheid krijgen om de spanningen tussen groepen inwoners met een verschillende culturele achtergrond te vergroten. De meeste Culemborgers zullen de gebeurtenissen in Terweijde aan het begin van dit jaar zeker nog niet vergeten zijn. Ik denk dan ook niet dat wij in Culemborg op meer anti-islam verhalen van de PVV zitten te wachten. Dat betekent alleen maar de kans vergroot wordt dat spanningen opnieuw gaan oplopen. Te verwachten valt dat de gemeente zich vanwege dit kabinet extra zal moeten gaan inspannen om de veiligheid in onze gemeente te vergroten.

Verder is zeker dat de gemeente na volgend jaar fors zal moeten gaan bezuinigen. Momenteel wordt nog uitgegaan van een bedrag van ruim 3 miljoen euro in de periode tot aan 2015. De kans dat dit bedrag bij dit rechtse kabinet nog fors hoger zal uitvallen is echter beslist aanwezig. Deze coalitie heeft steeds geroepen dat zij niet belastingen wil gaan verhogen. Dat zal er dan onvermijdelijk toe leiden dat er voorzieningen in onze stad zullen gaan verdwijnen. Voor andere voorzieningen zal het betekenen dat contributies en toegangsprijzen fors duurder gaan worden. Wat in feite ook een vorm van aantasting van de koopkracht van Culemborgers betekent.

Kortom, al zegt een bekend Nederlands spreekwoord van uitstel komt afstel, dat zal helaas niet voor het bezuinigen in Culemborg gelden. De SP is er beslist niet voor om zo mededogenloos te gaan bezuinigen bij gemeentes. Wij zullen de aankomende jaren daarom zowel in Culemborg als landelijk actie gaan voeren tegen deze bezuinigingen.

Helaas zullen wij ons echter daarnaast ook neer moeten leggen bij de financiële realiteit. De gemeente kan niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Daarom zullen ook wij volgend jaar mee doen aan de kerntakendiscussie: de manier die wij als gemeenteraad gekozen hebben om tot besluitvorming over de meer dan 3 miljoen aan bezuinigingen te komen. Daarbij is ook voor de SP, zolang de woningbouw zo onder druk staat, het verhogen van de OZB, geen optie. Verder staat voor de SP nu al vast waarop niet bezuinigd moet worden. Bij de bezuinigingen zullen mensen met inkomen op minimumniveau niet nog meer het slachtoffer mogen worden. Ook vinden wij dat de zorg, de bestrijding van werkeloosheid, het jongerenbeleid en het milieu moeten worden ontzien.

Ondanks de noodzaak om te gaan bezuinigen, zullen wij vandaag toch met voorstellen komen om de armoedebestrijding te verbeteren. Dat is onvermijdelijk omdat de koopkracht van minima door de kabinetsplannen toch al verder verslechterd. Wij stellen daarom voor om mensen eerder recht te geven op de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Iets dat wettelijk gezien toegestaan is en in andere gemeentes al gebeurt. Wij willen dat je hier al na 3 in plaats van na 5 jaar aangewezen te zijn op een laag inkomen voor in aanmerking komt. Ook willen we dat de grens die aan je inkomen wordt gesteld, verruimd wordt.

Ook willen wij dat er meer gebeurt aan de bestrijding van de vaak verborgen armoede bij ouderen. Een groep die vaak geen beroep doet op bijzondere bijstand of andere regelingen waar zij recht op hebben. Door deze groep meer thuis te gaan bezoeken, kan gestimuleerd worden dat zij gebruik gaan maken van de regelingen waar zij recht op hebben. Wij hopen dat dit niet tot extra uitgaven zal leiden door onder meer gebruik te maken van huisbezoeken die toch al plaatsvinden en de inzet van vrijwilligers.

Het is in Culemborg nog steeds verre van eenvoudig om een betaalbare huurwoning te vinden. Eigenlijk is er al jaren sprake van een tekort aan dit soort woningen. Dit tekort alleen maar groter te worden. Veel goedkope woningen zullen door stadsvernieuwing gesloopt worden. Terwijl er niet in een hoog genoeg temp nieuwe goedkope huurwoningen bijgebouwd worden. Dat wordt versterkt doordat er vanwege de crisis minder sprake is van doorstroming. De SP vindt het belangrijk dat deze ontwikkelingen voor de raad goed inzichtelijk blijven. Wij komen daarom met het voorstel om de komende jaren weer jaarlijkse streefgetallen voor de verschillende categorieën woningen op te nemen.

De SP vindt dat het zaak dit jaar van uitstel zo goed mogelijk te gaan benutten. Het valt nu al te voorzien dat op de werkorganisatie van de gemeente verder zal worden bezuinigd. Dan is het belangrijk om nu daar nu op in te gaan spelen. Een goede manier om dat te doen is de deskundigheid en inzetbaarheid van het huidige personeel verder te gaan vergroten. Iets dat hopelijk ook een positief effect zal hebben bij het terugdringen van de afhankelijkheid van de gemeente van de inhuur van externen.

Het college stelt voor na 2011 niet langer apart geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van wegen. De aanleg of ingrijpende verbetering van wegen zal dan alleen betaald kunnen worden als er woningbouw plaatsvindt of wanneer de provincie met subsidie komt. In de praktijk zal dat gaan betekenen dat er voor de aanleg van de hoofdstructuur van wegen onvoldoende geld beschikbaar is. De SP vindt dat geen goede zaak. Ten slotte blijft het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en voorkomen van nieuwe knelpunten en onveilige situaties belangrijk. Daar kan ook in tijden van bezuinigingen best geld voor gevonden worden als je bereid bent te gaan sparen. Bijvoorbeeld door op gezette tijden een deel van winst uit de nieuwbouw in Parijsch daarvoor te reserveren.

De SP zal voorstellen voorlopig de subsidie aan Milieudefensie niet te verminderen . Voor zover wij begrepen hebben, wordt momenteel hard gewerkt aan een andere opzet voor de Week van de Vooruitgang. Met stopzetten van de subsidie geef je dan het verkeerde signaal af.

Deze coalitie roept regelmatig andere fracties op om mee te doen. De SP heeft tot nog toe steeds gehoor gegeven aan deze oproep. Wij wachten ook vandaag met doen van ingrijpende voorstellen tot dat de kerntakendiscussie gevoerd is. De SP hoopt dat daar in termen van vertrouwen ook iets tegenover zal staan. Namelijk dat ook andere fracties zich hard zullen blijven maken voor inwoners die met weinig geld moeten rondkomen. Dat zij zullen worden ontzien en waar mogelijk zullen worden gecompenseerd, ook nu er bezuinigd moet worden.

Ik dank u voor uw aandacht,

Thijs Heemskerk

U bent hier