h

Voortgang Achter de Poort

19 september 2009

Voortgang Achter de Poort

In oktober zal er weer een overleg zijn tussen de SP, de gemeente en Kleurrijk Wonen. De overheersende mening lijkt te zijn dat de woningen 'Achter de Poort' in een slechte staat zouden zijn. Onafhankelijk onderzoek door de SP weerlegt deze visie. We zetten de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen sloopplannen voor 'Achter de Poort' nog eens voor u op een rijtje.

Op 23 april kregen alle bewoners van de te slopen woningen in de wijk ‘Achter de Poort’ een sociaal plan in de bus. Daarin worden allerlei procedures geschetst rondom de sloop en worden de rechten en plichten van de bewoners opgesomd. Met name de financiële tegemoetkomingen zijn van belang om bewoners over de streep te trekken. In totaal kan de vergoeding voor een 1 of 2 persoonshuishouden oplopen tot ruim € 11.000,=.

Tegelijkertijd verspreidde Kleurrijk Wonen een enquête voor of tegen sloop. Dit werd half april door Kleurrijk Wonen meegedeeld. Zonder verder overleg werd de enquête gehouden. Ook de mogelijkheid van renovatie werd in de enquête niet genoemd. Op 11 mei kreeg het bewonersplatform de uitslag te horen. Vanuit de kleine straatjes was de meerderheid van degenen die de enquête ingevuld hebben voor sloop.

Op 10 mei kregen we het voorlopige rapport van het bouw- en woontechnisch onderzoek toegezonden. Dit onderzoek is verricht door Tweede Kamerlid voor de SP Paulus Jansen geassisteerd door enkele bouwkunde studenten. Zijn conclusie is dat renovatie voor een bedrag van € 25.000,= per woning technisch zeer wel mogelijk is. Ook de huurstijging kan daarbij gematigd zijn. In ieder geval is zijn conclusie veel genuanceerder dan de kreet van Kleurrijk Wonen dat renovatie meer dan € 100.000,= per woning kost.
Het bewonersplatform heeft het rapport op 18 mei besproken. Paulus Jansen gaat uit van een resterende levensduur van de woningen van 15 jaar. Wij gaan hem vragen een en ander door te rekenen voor een resterende levensduur van 40 jaar.

In het bewonersplatform wordt afgesproken om klachten bij de bewoners in de zijstraatjes te inventariseren. Veel klachten hangen samen met achterstallig onderhoud. Daaraan moet op korte termijn wat gedaan worden.

Op 9 juli stelt de Gemeenteraad de uitgangspunten voor het stedenbouwkundige plan voor Achter de Poort vast. Expliciet wordt hierbij opgemerkt dat een voldoende draagvlak bij de bewoners essentieel is voor het welslagen van het project. Een amendement van de SP om in het plangebied twee deelplangebieden te onderscheiden haalde het niet. Dat is jammer want dan zouden de koloniale straatjes gezien worden als een apart plangebied met meer mogelijkheden tot invloed van bewoners. Een en ander komt nog terug in de raad bij de behandeling van het definitieve stedenbouwkundige plan en het bestemmingsplan.

We nemen contact op met Paulus Jansen voor de definitieve versie van het rapport. Dit willen we aanbieden bij Kleurrijk Wonen. Publiciteit daar rondom is nodig voor tegenwicht tegen de heersende mening in Culemborg dat de woningen in Achter de Poort van abominabele kwaliteit zijn. Verder is er binnenkort een gesprek tussen het platform, de wethouder mevrouw Verbeij en de heer Hulshof van Kleurrijk Wonen. Ook is er in oktober een overleg tussen o.a. SP, gemeente en Kleurrijk Wonen waarin ook Achter de Poort aan de orde komt.

U bent hier