h

kadernota: amendementen / moties SP aangenomen

23 september 2009

kadernota: amendementen / moties SP aangenomen

In de Kadernota stelt het college de grote lijnen voor het komende jaar vast. Dit jaar bleek dat het college, mede door beslissingen van de grootste risicofactor voor de gemeentelijke financiën, de regering Balkenende-Bos, veel geld te kort kwam. Zelf had het college nauwelijks een concreet voorstel. De behandeling van de Kadernota was dus extra van belang. De SP heeft daarin duidelijk zijn stem laten gelden.

College onderschat omvang van benodigde bezuinigingen: verschillende amendementen en moties van SP aangenomen. Bekijk ook eerder bericht

Tijdens de voorbereiding hebben we met verschillende actieve leden al voorbereidingen getroffen. Hierover zijn jullie al eerder geïnformeerd. Op 2 juni was er een tweede voorbespreking over de Kadernota. Samen met de eerste voorbespreking een week eerder waren er dus 15 discussiepunten: Kadernota Algemeen, Subsidies, Regio Rivierenland, Eigen organisatie, Duurzaamheid, Stadhuis, Verplichte IT, Privatisering, Inburgering, de Culemborgse schaal, WWB, Caetshage-de heuvel en Zocherpark en educatie, Onkruidbestrijding, Temporiseren Stedelijke Ontwikkeling, Kritisch Investeren. Bovendien vroeg de PvdA zich af of het tekort was te voorzien.

Er werd vooral gediscussieerd over hoeveel er nu bezuinigd moest gaan worden (volgens de SP en de PvdA toch in de orde van 1.2 – 1.5 miljoen euro), de bijdragen van de gemeenten aan de regio Rivierenland (dat moet minder), de mate van bezuinigingen in de eigen organisatie en het Stadhuis. Thijs Heemskerk had veel vragen bij de verplichte IT vanuit het Rijk. Een onderbouwd antwoord over waarom er nu in 5 jaar ruim 1.1 miljoen moest worden geïnvesteerd kwam er niet.

Op zich was de Culemborgse schaal ook een interessant onderwerp: hoeveel voorzieningen moet een stad van 28000 inwoners hebben, heeft Culemborg niet meer dan voldoende? Er schijnt hierover al van alles bekend te zijn en daar zal de komende jaren ook meer aandacht aan besteed moeten worden.

Ook van belang was dat het in deze tijd van economische crisis, waarin het moeilijk huizen verkopen is, voortvarend door te gaan met alle stadsvernieuwingsprojecten. Waarom allerlei plannen en projecten als ze voorlopig toch niet uitgevoerd kunnen worden? De SP gaf overigens aan dat in Achter de Poort, Terweijde en Nieuwstad de ontwikkelingen wel gewoon door moesten gaan en dat werd in het algemeen ook wel beaamd.

Besluitvorming
Het was duidelijk uit de verschillende voorbesprekingen dat er vele amendementen en moties verwacht konden worden, ook al omdat het college zelf nauwelijks met concrete voorstellen was gekomen. Uiteindelijk heeft de SP zelf, al dan niet samen met andere partijen, meerdere amendementen en moties ingediend, en verschillende hiervan zijn aangenomen!

1. Het amendement om het milieu te ontzien werd unaniem door de raad en college gesteund. Voor het amendement dat de kosten voor de programmabegroting van regio Rivierenland aan banden legde, gold hetzelfde.

2. Er was ook een meerderheid voor de aanvulling op de grote kaders dat er ook (beperkt) ruimte moet zijn voor nieuw beleid, er kunnen zich immers omstandigheden voordoen dat dat nodig is (bv om nog iets te doen in het kader van minderhedenbeleid).

3. Omdat we het erg van belang vonden dat het College de begroting ook over langere tijd structureel op orde heeft, hebben we een motie ingediend om af te zien van het voornemen om de komende jaren vijf procent minder in de reserves te storten. Ook deze behaalde een meerderheid.

4. Een motie om voor 2010 ruim meer dan een miljoen om te buigen, haalde het ook.

5. Daarnaast werd er, samen met de PvdA, een motie ingediend dat bij de bezuinigingen de eigen organisatie niet buiten schot mag blijven. Deze motie werd met 10 tegen 9 stemmen aangenomen.

6. Ook werd een motie van de PvdA gesteund om vooralsnog niet meteen te kiezen voor de duurste variant van het Stadhuis, maar beslissingen daarover pas aan de raad voor te leggen als er een beter zicht is op de financiële gevolgen voor de gemeente van de huidige economische teruggang. Deze motie haalde eveneens een meerderheid.

7. Ons amendement om de ICT te intensiveren haalde het helaas niet.

De verschillende moties en amendementen, die mede door de steun van de coalitiepartij PvdA werden aangenomen, leverden bij wethouder Wichgers zoveel spanning op dat het college om een schorsing vroeg. Na die schorsing gaf de burgemeester aan dat het college moeite zal hebben om te kunnen voldoen aan al die amendementen en moties, maar zal proberen naar de geest ervan te handelen. Niet alleen de PvdA, maar ook de SP gaf via Thijs Heemskerk aan hiervoor begrip te tonen.

Al met al heeft de SP dus bij de Kadernota heel duidelijk zijn gezicht laten zien en samen met andere partijen succesvol de Kadernota kunnen aanpassen. We verwachten de resultaten daarvan dan ook bij de begroting te kunnen zien. Het was een goed gevoel om op een avond zo vaak een meerderheid van stemmen te behalen.

U bent hier