h

Kadernota Culemborg 2010 - 2014

21 juni 2009

Kadernota Culemborg 2010 - 2014

Op maandagavond, 22 juni a.s. om 20.00 uur, is er een ledenavond over de Kadernota 2010 - 2014. Deze nota staat in het teken van de last van de economische crisis en de financiële ombuigingen die de aankomende jaren bij de gemeente Culemborg moeten worden doorgevoerd. Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Het college schat dat zelfs na het doorvoeren van een aantal ingrepen de tekorten van 668.000 in 2010 oplopend naar 926.000 in 2014 zal bedragen. Al met al staat de gemeente voor de meest ingrijpende ingrepen van de afgelopen 20 jaren. De SP fractie komt hiervoor met een standpunt.

Het collegevoorstel
De ingrepen die het college wil doorvoeren zijn:

* tijdelijke vermindering van de stortingen in allerlei reserves met gemiddeld 5%
* niet door berekenen van inflatiecorrectie op subsidies en andere
* Verder wordt voor de door verplichte ict-ontwikkeling aanmerkelijk minder geld uitgetrokken 1,1 in plaats van de benodigde 3 miljoen voor de aankomende 4 jaar

Zelfs na deze ingrepen blijft jaarlijks een tekort van circa 750.000 euro bestaan. Het feitelijke tekort zonder deze (kunstmatige) ingrepen bedraagt meer dan 1.200.000 euro per jaar.

Het college komt verder ook niet met concrete voorstellen over hoe de verdere bezuinigingen moeten worden ingevuld. Iets dat niet echt laat zien dat er bij dit college nog van veel politieke moed en visie over is. Zij vraagt in plaats daarvan de raad om de algemene richting voor deze ombuigingen vast te stellen.

In het raadsvoorstel staat dat de raad bijvoorbeeld de volgende kaders zou kunnen kiezen waarbinnen het College bezuinigingen (bij de begrotingsbehandeling) kan gaan voorstellen:

A - Inwoners die sociaal-economisch en/of anderszins minder zijn bedeeld, worden beschermd en zoveel mogelijk ontzien;
B - De lokale economie en werkgelegenheid worden zo min mogelijk negatief beïnvloed en waar mogelijk juist gestimuleeerd;
C - Er wordt blijvend ingezet op sociale cohesie, preventie en veiligheid;
D - De eigen organisatie – materieel en niet-materieel – blijft niet buiten schot en deelt in de gevolgen van de maatregelen; en
E - Geen nieuw beleid.

Meer informatie over de kadernota (110 pagina's) kun je vinden op de website van de gemeente.
http://www.culemborg.nl/documenten//inet/documenten/raad/2009/07-09/Kade...

A.s. donderdag wordt over deze kaders een debat. Aan alle fracties werd gevraagd om vooraf hun belangrijkste debatpunten kenbaar te maken. De door de SP ingediende punten zijn:
-1- Geen nieuw beleid : De SP vindt dat het onrealistisch is om er van uit te gaan dat er 2010-2014 geen ruimte zou zijn voor nieuw beleid. Is het niet onverkoopbaar een nieuwe raad en college met deze erfenis op te zadelen ? De SP ziet dan ook niet in hoe de raad in zou kunnen stemmen met punt 5 van het collegevoorstel. Dient er niet in minimaal een zekere fin ruimte voor nieuw beleid te blijven.

-2- Toevoegen aan de genoemde 5 uitgangspunten v/d college: Investeren in duurzaamheid. De huidige fin crisis is niet enkel een economische. Onderliggend speelt het probleem dat grondstoffen en fossiele energiebronnen snel op raken. Het is daarom ook voor onze gemeente nodig de aankomende jaren (sterker dan nu het geval is) te investeren in duurzaamheid. Hier liggen niet alleen extra lasten die op ons afkomen maar ook economische en maatschappelijke kansen

-3- Bezuinigen op eigen organisatie: De SP ziet als bijna onvermijdelijk gevolg van dat er op de beschikbaar gelden voor de eigen organisatie bezuinigd zal gaan worden. Met name op de kosten voor het maken van beleid zal bezuinigd moeten worden. Dat kan ons inziens het beste gebeuren door te bezuinigen op externe inhuur en vervolgens de regio. Dat laat echter vrezen wij onverlet dat ook het aantal FTE’s van de eigen formatie bezuinigd zal dienen worden.

-4- Regio: Is het niet redelijk en logisch als het rijk de bijdrage aan gemeentes bevriest dit ook dient te gelden voor de regio Rivierenland. Op de huidige beleidskosten voor de regio kan en zal bezuinigd moet worden. Is het niet goed als uitgangspunt te kiezen dat alleen in gevallen er echt taken aan de regio worden overgedragen het regionale budget de aankomend te laten stijgen.

-5- Stadhuis … De SP vind het niet langer vanzelfsprekend door te gaan met het uitvoeren van variant 4 voor de verbouwing van het stadhuis. De jaarlijkse kosten die in 2007 werden begroot op ruim 5 ton zijn gezien naar onze mening gezien de fin. situatie van de gemeente niet langer uit te leggen. Door te kiezen voor een goedkopere variant kan met enige goede wil 2 ton bezuinigd worden.

-6- verplichte IT: Het is de vraag hoe groot de benodigde investering nu exact moet zijn en wat de verwachte winst van een investering van een miljoen zal zijn. Is het net verstandig vooral in de jaren 2010 en 2011 al in IT te gaan investeren. Zo kunnen de eigen organisatie maar ook vooral burgers en bedrijven eerder van de positieve effecten profiteren.

Het is erg belangrijk dat wij als SP met een goed alternatief plan komen. Alleen dan kan voorkomen worden dat de crisis vooral wie het minder breed heeft hard zal gaan treffen. Daar het om ingrijpende voorstellen zal gaan, vinden wij het als fractie van wezenlijk belang om jouw mening en die van de rest van onze achterban te horen. Kom dus die avond en laat ons je mening horen.

U bent hier