h

SP tegen vol bouwen Veerweggebied

13 maart 2009

SP tegen vol bouwen Veerweggebied

In de gemeenteraad werd het Culemborg aan de Lek behandeld. Om ruimte kunnen maken voor de rivier, dijkverlegging, het vergroting van de jachthaven en aanleg van wandelpaden is veel geld nodig. De prijs die hier voor dreigt betaald te moeten worden is het bouwen van circa 380 woningen in het Veerweggebied. Op de raadsvergadering moest het college zijn voorstel op een aantal punten aanpassen. Nu wordt niet vooraf al uitgegaan van de bouw van zoveel woningen. Ook zal het college eerst met een financiële onderbouwing moeten komen voor ze meer inhoudelijk met het rijk en provincie mag gaan onderhandelen. De dreiging voor het Veerweggebied is daarmee voorlopig afgewend. Als SP blijven we echter op onze hoede.

Het gebeurt helaas wel vaker in de politiek . Een mooi plan initiatief wordt na verloop van tijd tot een steeds minder aantrekkelijk plan. Dat geldt denk ik beslist voor dit Culemborg aan de Lek voorstel. We zijn het blijkbaar al weer bijna vergeten. Dit alles begon met een mooi plan met veel groen en water als nieuwe inrichting voor het veerweg gebied. Een plan dat uitging van 56 te bouwen woningen. Dat plan bleek echter helaas niet te bekostigen vanwege de sterk vervuilde grond in het gebied.

Gelukkig kwamen 2 raadsleden met een aantrekkelijk klinkende oplossing: maak het plangebied groter en pak ook de jachthaven en lekoevers aan. Bijkomend voordeel is dat de kosten mogelijk beter op te brengen zijn omdat andere partijen ook in het plan gaan investeren. Onder regie van het college wordt het plan verder uitgewerkt. De uitkomst is een plan dat als je niet naar het veerweggebied kijkt zeker veel moois heeft te bieden: een grotere jachthaven, ruimte voor de rivier en wandelpaden in de uiterwaarden.

Daarvoor moet echter wel een veel te hoge prijs worden betaald. Het kind van de rekening is het veerweggebied. In plaats van 55 wordt voorgesteld daar 380 woningen te gaan bouwen. Dat is ruim 7 keer zo veel woningen. Het waarom maakt het college niet echt duidelijk. Iedere vorm van financiële onderbouwing ontbreekt en het college is zelfs niet bereid om de primitieve begroting van het plan in de raad te bespreken. Je kunt dan bijna niet anders als wantrouwig worden. Heeft het college soms vooraf prijs en winstafspraken gemaakt met marktpartijen als Ballast van Oord ?

Instemmen met het collegevoorstel betekent dat er een grote kans is dat er voor groen en water in het veerweggebied straks geen ruimte meer is. Verder zal er ook geen sprake zijn van de bouw van kwalitatief goede woningen. Veel te veel woningen zullen immers zo dicht bij de spoordijk gebouwd worden dat de geldende norm voor geluidsoverlast overschreden wordt. Iets dat volgens het college opgelost moet worden door extra woninggeluidsisolatie die aan Schiphol doet denken.

Al met al is dit voor de SP niet acceptabel. Laat het duidelijk zijn: de SP is op zich niet tegen een omwisselbesluit. Wij vinden nog steeds dat het Culemborg aan de Lek plan veel aantrekkelijke kanten heeft. Maar niet tegen iedere prijs. We vinden verder dat je als raad in zulke situaties vooraf kaders dient te stellen.

Voor de SP ligt de zaak helder: laat het college maar op pad gaan met een plan waarbij er beduidend minder woningen gebouwd zullen worden. Laten we voordat het college “deals” gaat maken eerst maar eens de financiële onderhandelingsruimte bespreken.

Gelukkig hadden ook GL en PvdA vergelijkbare bedenkingen. Na veel schorsingen en nogal mokkend moest uiteindelijk het college accepteren dat hun voorstel werd aangepast. Vooraf mag nu niet van de bouw van zoveel woningen worden uitgegaan. Ook zal de financiële onderbouwing voordat met de definitieve onderhandelingen mag worden begonnen eerst in de raad moeten worden besproken.

U bent hier