h

Met het verkeer in Culemborg-West wordt het nooit meer wat? Of toch?

5 maart 2006

Met het verkeer in Culemborg-West wordt het nooit meer wat? Of toch?

“Wanneer wordt er een fatsoenlijke weg aangelegd voor ons?” “Het is hier al jaren een modderzooi!” “Als er hier wat ernstigs gebeurt, kun je de wijk niet eens uit!” “Vanwege die mensen verderop kunnen wij niet fatsoenlijk naar de stad rijden!” Het zijn vragen en opmerkingen die bewoners van de wijk Parijsch al geruime tijd naar voren brengen.

Intussen naderen de gemeenteraadsverkiezingen en politieke partijen roepen van alles. Zo moet er weer gekeken worden naar een rondweg over de dijk, moet de Prijsseweg ‘gewoon’ open, of moet de blokker minimaal een paar honderd meter verplaatst worden!
Het college van Burgemeester en Wethouders laat zich ook niet onbetuigd. Men besluit zonder fatsoenlijke voorbereidingen en overleg met de omwonenden met de werkzaamheden aan de rotonde bij de bouwweg. Een heus verkeersinfarct dreigt!
Naar de mening van de SP is het de hoogste tijd om de handen ineen te slaan en die handen ook uit de mouwen te steken. Vooral met gezond verstand en kennis van zaken moeten de problemen worden opgelost.

De feiten op een rijtje
Zo’n twintig jaar geleden zijn de plannen voor de ontwikkeling van Culemborg in westelijke richting ontwikkeld. Eerst voor Goilberdingen en later (zo’n tien jaar geleden) voor Parijsch. De gemeente besloot destijds al het gebruik van de fiets te stimuleren om de stad leefbaar te houden. Het autogebruik werd ontmoedigd. Er werden blokkers geplaatst rondom de binnenstad en auto’s moesten vanuit de nieuw aan te leggen wijken omrijden om bij de binnenstad te komen. De Prijsseweg was intussen in de bestemmingsplannen een hoofdroute voor fietsverkeer geworden. Rondom deze weg verschenen ook voorzieningen als scholen en een kinderdagverblijf. Men vergat echter één ding: de aanleg van een goede nieuwe hoofdontsluiting (voor het autoverkeer) in zuidelijke richting (naar de Wethouder Schoutenweg).

Toen de gemeente aan de slag wilde met de ontwikkeling van de wijk Parijsch, dreigde van alle plannen niet veel terecht te komen. Immers, voor de bewoners van de nieuwe wijk was de Prijsseweg de meest voor de hand liggende route naar de binnenstad. Bewoners uit Goilberdingen dienden bezwaarschriften in en de rechter greep in. De gemeente moest een blokker plaatsen, anders mochten er geen huizen meer gebouwd worden. Er werden verschillende procedures gevoerd, maar uiteindelijk kwam iedere rechter tot dezelfde uitspraak. Zo kreeg de blokker een definitieve plek. Feit is dus dat dankzij die blokker nieuwe huizen konden worden gebouwd in Parijsch!

Hoe wil de SP de verkeersproblemen aanpakken?
De politiek in Culemborg is altijd hopeloos verdeeld geweest over de oplossing van de verkeersproblemen aan de westkant van de stad. Veel te veel werd gekeken naar de korte termijn en zelfs naar oplossingen per straat in plaats van eens goed het grotere geheel te beschouwen. In 2004 leek daaraan een eind te komen. Wethouder Burger liet namens het CDA/PvdA/SP-college in 2003 een aantal notities schrijven over de verkeersproblemen nu en in de toekomst. En na een uitgebreide inspraakprocedure in het voorjaar van 2004 kwam er een samenhangend en (juridisch en financieel) haalbaar plan voor de verkeersafwikkeling.

Dat plan bestond uit het op korte termijn aanleggen van twee hoofdontsluitingswegen naar de wethouder Schoutenweg en het verbinden van de Belle van Zuylenlaan als 3e verbindingsweg met Parijsch (maar als 30 km-zone en met een omleiding: de zogenoemde ‘hoedconstructie’ om het doorgaand verkeer te weren). Tevens besloot de wethouder een aantal andere beloftes in te lossen: het aanpassen van de gevaarlijke kruising van de Prijsseweg met de Jan van Riebeeckstraat, het terugdringen van de snelheid op de Prijsseweg en het vernieuwen van het noordelijke deel van de Otto van Reesweg.

Eind 2004 ontstond er echter een bestuurscrisis. En vervolgens werd het rondom de aanleg van de hoofdontsluiting van Parijsch weer stil…

Hoe nu verder?
De SP wil dat het democratisch genomen besluit over de hoofdstructuur van het verkeer wordt uitgevoerd en dat er twee ontsluitingswegen vanaf de Wethouder Schoutenweg naar Parijsch komen. Om te voorkomen dat er een verkeersinfarct ontstaat in Parijsch is het logisch om eerst de nieuwe, tweede ontsluitingsweg aan te leggen die het winkelcentrum met de Wethouder Schoutenweg verbindt. Dat maakt de winkels beter bereikbaar en dan kan ook gewerkt worden aan het verbreden van de huidige bouwweg. Met de aanleg van die nieuwe weg moet zo spoedig mogelijk gestart worden.

De Belle van Zuylenlaan wordt wat de SP betreft - zoals afgesproken - verbonden met de wijk Parijsch. Dus: als 30 km-zone en via een ‘hoedconstructie’ met de nieuwe weg. Bovendien wordt de Belle van Zuylenlaan pas opengesteld als die nieuwe ontsluitingsweg er is. Een tijdelijke openstelling bij bouwwerkzaamheden is natuurlijk prima.

Bewoners niet tegen elkaar uitspelen, maar oplossingen voor iedereen Volgens de SP dienen de belangen van de bewoners van Goilberdingen niet uitgespeeld te worden tegen die van de bewoners van Parijsch en de winkeliers.
We moeten met vereende krachten aan de slag om een nieuwe hoofdstructuur van wegen in Parijsch aan te leggen in plaats van te stranden in juridisch gesteggel.

Wat moet er met de blokker in de Prijsseweg gebeuren?
Het allerbelangrijkste is de samenhang en een goede planning. Daarom kan er pas nadat de hoofdontsluiting goed geregeld is, gekeken worden naar de beweegbare afsluiting op de Prijsseweg. Die dient er nu voor om de hoofdstroom van het autoverkeer van de wijk Parijsch naar het centrum (en omgekeerd) tegen te gaan. Maar mogelijk zijn er straks alternatieven. Zo kan de Vianense Poort worden bestemd voor fietsverkeer en de Prijsseweg met aanvullende maatregelen een echte hoofdroute worden voor langzaam verkeer (zoals aangegeven in de bestemmingsplannen). Dan kan de blokker verdwijnen en vormt de westkant van de stad weer één geheel!

Andere concrete plannen van de SP voor Parijsch:
• Nieuwe huizenbouw aan de westzijde van de stad inpassen in het (toekomstige) waterrijke gebied rondom de Diefdijk. Een grote waterplas om te recreëren.
• Meer betaalbare woningen bouwen voor starters op de woningmarkt (met een koopprijs onder de 140.000 euro).
• Korte en veilige routes maken voor het fietsverkeer en voetgangers richting wijkvoorzieningen en het centrum van de stad.
• Een stadsbus die Parijsch en Goilberdingen met het station en het centrum van de stad verbindt. De regiobus hoeft dan ook niet meer over de Prijsseweg te rijden.
• Voldoende voorzieningen in Parijsch realiseren en de bestaande voorzieningen in de stad beter spreiden (sport, cultuur en onderwijs).

Maar vooral: De politiek moet in gesprek gaan en blijven met de bewoners van de westzijde van de stad om de nieuwe buurten en voorzieningen met voldoende ‘draagvlak’ verder in te vullen.

U bent hier